Regulamin promocji kredytowej

 

Regulamin sprzedaży premiowej

„Promocja kredytowa”

 

§ 1. Pojęcia

Horizon Financial sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwany dalej HF – Organizator promocji.

Umowa - Umowa o przyznaniu kredytu hipotecznego zawierana przez Klienta z Partnerem, której zawarcie jest następstwem usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez HF.

Klient - Każda osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Partnerem i jednocześnie nie została polecona przez biuro nieruchomości lub dewelopera, z którym HF ma podpisaną umowę o współpracy.

Partner - Dowolny bank lub instytucja finansowa, z którym HF na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym min. Ustawy Prawo Bankowe, Kodeks Cywilny lub innych zawarła umowę o współpracy w zakresie promocji i pośrednictwa w sprzedaży kredytów znajdujących się w ofercie podmiotu.

Premia - Elektroniczny bon zakupowy wydawany w postaci przedpłaconej karty płatniczej Visa umożliwiającej Klientom dokonywanie wypłat bankomatowych lub bezgotówkowych zakupów w punktach sprzedaży akceptujących płatności przy użyciu kart płatniczych systemu Visa zgodnie z regulaminem użytkowania tych kart umieszczonych w serwisie internetowym pod adresem http://www.bonussystems.pl/ w dziale dotyczącym „kart premiowych bonus+”.

 

§ 2. Organizacja promocji

Organizatorem promocji jest HF działające w zakresie określonym na podstawie stosownych umów zawartych z każdym z Partnerów. Aktualna lista Partnerów umieszczona jest na stronie internetowej HF pod adresem www.horizonfinancial.pl. Wszystkie koszty promocji, w szczególności związane
z wypłatą Premii oraz obsługą techniczną i logistyczną, ponosi HF. Partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z niniejszą promocją. Wszelkie ewentualne roszczenia w zakresie warunków promocji opisanych w niniejszym regulaminie Klienci mogą kierować wyłącznie do HF.

§ 3. Uczestnicy

Promocją objęci są wszyscy Klienci, którzy złożyli wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej u dowolnego z Partnerów od 8 sierpnia 2011 roku i taki kredyt zostanie im przyznany oraz wypłacony.

§ 4. Warunki promocji

1. Promocja obowiązuje do odwołania. HF poinformuje o odwołaniu promocji poprzez zamieszczenie stosownej informacji na swoim serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.horizonfinancial.pl,  najpóźniej  7 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem promocji.

2. Każdy Klient w czasie obowiązywania niniejszej promocji może otrzymać nagrodę w postaci Premii o wartości uzależnionej od kwoty kredytu otrzymanego przez Klienta na podstawie Umowy zgodnie
z tabelą w pkt. 5.

3. Kwoty premii są kwotami brutto w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. HF pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku, gdy kwota premii przekracza 760 złotych.

4. Premia jest przekazywana Klientom przez HF za pośrednictwem operatora pocztowego na adres określony przez Klienta i zarejestrowany w systemie informatycznym HF podczas procedury prowadzącej do podpisania Umowy.

5. Tabela Premii kredytowej:

kredyt od do premia (zł)
0 149 999 250
150 000 199 999 500
200 000 249 999 750
250 000 299 999 1 000
300 000 349 999 1 200
350 000 399 999 1 400
400 000 499 999 1 600
500 000 599 999 2 000
600 000 699 999 2 400
700 000 799 999 2 800
800 000 899 999 3 200
900 000 999 999 3 600
powyżej 1 000 000 4 000

§ 5. Spełnienie świadczeń przez HF

1. Klientowi przysługuje prawo otrzymania Premii nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia wypłaty przez Partnera Klientowi kredytu  wynikającej z podpisania Umowy. HF przekazuje Premię niezwłocznie po rozliczeniu umowy z Partnerem.

2. Prawo otrzymania Premii przysługuje Klientowi od każdej Umowy, jeżeli Klient spełnia warunki określone
w tym regulaminie. Oznacza to, że jeśli w okresie trwania promocji Klient zawarł za pośrednictwem HF więcej niż jedną Umowę z dowolnym Partnerem, to dla każdej Umowy może otrzymać Premię.

§ 6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące promocji mogą być przez Klientów składane pisemnie na adres:

Horizon Financial sp. z o.o., ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków.

§ 7. Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.