Regulamin promocji inwestycyjnej

Regulamin sprzedaży premiowej

„Letnia promocja inwestycyjna”

Obowiązuje od 11.07.2011 do 30.09.2011

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży premiowej „Letnia promocja inwestycyjna” (dalej „Promocja”) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540).
 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Horizon Financial sp. z o.o.
  z siedzibą w Krakowie (31-055), ul. Miodowa 26 (dalej „Organizator”).
 4. Okres promocji trwa od 11.07.2011 roku do 30.09.2011 roku.

§ 2.

 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 2. Promocja dotyczy ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką regularną:
  1. a. Nordea Strateg
  2. b. Plan Inwestycyjny AXA
  3. c. Plan Inwestycyjny AXA Plus.
 3. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika za pośrednictwem Organizatora:
  1. wniosku o przystąpienie do Promocji
  2. stosownej umowy i innych dokumentów dotyczących Promocji

oraz dokonanie wpłaty składki inicjującej w oznaczonym przez Organizatora terminie
i wysokości na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.

 

§ 3.

 1. Premią sprzedażową dla Uczestnika, który przystąpi za pośrednictwem Organizatora w Okresie Promocji do Promocji Inwestycyjnej, o której mowa w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu, jest:

 

1.1.   dla składki rocznej 2400 – 4799 zł: premia pieniężna w wysokości 400 zł w postaci przedpłaconej karty płatniczej Visa (dalej „Premia”),

1.2.   dla składki rocznej 4800 – 7199 zł: premia pieniężna w wysokości 800 zł w postaci przedpłaconej karty płatniczej Visa (dalej „Premia”),

1.3.   dla składki rocznej 7200 – 9599 zł: premia pieniężna w wysokości 1250 zł w postaci przedpłaconej karty płatniczej Visa (dalej „Premia”),

1.4.   dla składki rocznej 9600 - 11999 zł: premia pieniężna w wysokości 1800 zł w postaci przedpłaconej karty płatniczej Visa (dalej „Premia”),

1.5.   dla składki rocznej 12000 zł i więcej: premia pieniężna w wysokości 2500 zł w postaci przedpłaconej karty płatniczej Visa (dalej „Premia”).

 1. Kwoty Premii są kwotami brutto w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Organizator pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku, gdy kwota Premii przekracza 760 złotych.
 2. Premia przekazywana jest Klientom przez Organizatora za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego na adres określony przez Klienta i zarejestrowany w systemie informatycznym Organizatora.

§ 4.

 1. Organizator zobowiązany jest do przekazania Uczestnikowi Premii w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni po spełnieniu poniższych warunków:
  1. wystawieniu przez właściwe Towarzystwo Ubezpieczeń polisy inwestycyjnej,
  2. opłaceniu, w zależności od wyboru częstotliwości składki:

i.            3 należnych składek miesięcznych

ii.            1 składki kwartalnej

iii.            1 składki półrocznej

iv.            1 składki rocznej.

§ 5.

 1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane na piśmie pod adres: Horizon Financial sp. z o.o., 31-055 Kraków, ul. Miodowa 26.
 3. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 (słownie: czternastego) dnia po zakończeniu Okresu Promocji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.
 5. W razie negatywnego wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, na adres podany w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego.